Investiciniai planai


Investiciniai projektai


Investicinis planas yra sudedamoji daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto dalių, kurį sudaro:

 • pastato energinio naudingumo sertifikatas, parengtas ir išduotas prieš daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimą;
 • investicinis planas;
 • statinio projektas (projektai);
 • pastato energinio naudingumo sertifikatas parengtas ir išduotas po daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo.
Investicinį planą sudaro:

 • Daugiabučio namo tipo apibūdinimas ir pagrindiniai rodikliai;
 • Daugiabučio gyvenamo namo konstrukcijų, bendrojo naudojimo patalpų ir inžinerinių sistemų fizinės-techninės būklės įvertinimas;
 • Esamas šiluminės energijos suvartojimas per šildymo sezoną.
 • Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės. Jos turi atitikti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos 3 priede nurodytas valstybės remiamas priemones: šildymo ir karšto vandens sistemų remontas ar rekonstravimas, langų ir lauko durų keitimas, stogo šiltinimas, fasadinių sienų šiltinimas, rūsio perdangų šiltinimas, cokolio šiltinimas, alternatyvios energijos šaltinių įrengimas, liftų kapitalinis remontas ar keitimas, bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų keitimas ar pertvarkymas;  Šių priemonių suminis energinis efektyvumas, kuris yra išreiškiamas šiluminės energijos sąnaudomis kWh/m per metus, turi atitikti atnaujininimo programos 2 priede nustatytus reikalavimus, užtikrinti ne žemesnę kaip D energinionaudingumo klasę ir sumažinti skaičiuojamąsias šiluminės energijos sąnaudas ne mažiau kaip 20 procentų, lyginant su sąnaudomis prieš daugiabučio atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimą. Šiuo metu valstybė kompensuoja 15 procentų investicijų, jeigu pagal atnaujinimo (modernizavimo) priemones pasiekiama nemažesnė kaip C pastato energinio naudingumoklasė;
 • Atnaujinimo (modernizavimo) investicijų ekonominis įvertinimas, kuris nustatomas pagal numatomus energijos sutaupymo duomenis ir preliminarią daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo kainą;
 • Preliminari suvestinė projekto įgyvendinimo kaina, kurią sudaro atnaujinimo priemonių įgyvendinimo kaina, projekto parengimo ir rangos konkursų organizavimo, statybos techninės priežiuros išlaidos, išlaidos, susijusios su kredito draudimu ar kredito garantijomis;
 • Preliminarus finansavimo planas, kuriame numatomi finansavimo šaltiniai, preliminarus lėšų paskirstymas tarp jų ir preliminarus investicijų paskirstymas daugiabučio namo butų sąvininkams.

 

 

   Tel. 8-612-54938          info@termija.lt

8-612-54938