Supaprastinto projekto rengimas

 

Supaprastinto statybos projekto rengimas

Supaprastintas statinio projektas yra sumažintos apimties projektas. Jis rengiamas II grupės nesudėtingiems statiniams, taip pat nesudėtingiems statiniams, kurie yra kultūros paveldo objekto teritorijoje, valstybiniuose parkuose, rezervatuose, draustiniuose, ekologinės apsaugos prioriteto (apsaugančiose) teritorijose, tarp jų ir paviršinio vandens telkinių apsaugos zonose, kai kuriems nesudėtingiems statiniams, statomiems ar rekonstruojamiems mieste.

Nesudėtingas statinys, kaip nurodyta Statybos įstatyme, yra paprastų konstrukcijų pastatas arba paprastų konstrukcijų inžinerinis statinys. Nesudėtingo statinio visų aukštų, rūsio (pusrūsio), antstatų, pastogės patalpų ir naudojimo paskirtimi susietų priestatų plotų, apskaičiuotų tarp išorinių sienų išorinių paviršių, suma negali viršyti 80 kvadratinių metrų. 

Supaprastintas statybos projektas rengiamas 1 etapu.

Pagal: STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

„29. Supaprastintą projektą sudaro:

29.1. antraštinis lapas su reglamento 40 punkte nurodytais  duomenimis;

29.2. bendrieji duomenys: supaprastinto projekto dokumentų sudėties žiniaraštis; sąrašas dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas supaprastintas projektas;

29.3. aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio naudojimo paskirtis [5.23], statybos vieta, projektuojamą (-us) statinį (-ius) apibūdinantys pagrindiniai rodikliai, energinio naudingumo rodikliai (kai tai privaloma [5.1]);

29.4. sklypo planas (kai rengiamas) (parengtas vadovaujantis ne senesniu kaip 5 metų topografiniu planu, kuris supaprastinto projekto rengimo metu prireikus patikslinamas, arba – ne senesniu kaip 5 metų kadastrinių matavimų planu) su pažymėtais esamais ir projektuojamais statiniais, jų eksplikacija ir projektuojamų statinių pagrindiniais matmenimis plane ir aukščiais.

Kai nesudėtingasis statinys projektuojamas vandens telkinio akvatorijoje, vietoje sklypo plano arba kadastrinių matavimų plano rengiama topografinio plano schema, kurioje nurodoma: vandens telkinys (jo dalis), vandens telkinio (jo dalies) pavadinimas, adresas, koordinatės, projektuojamas nesudėtingasis statinys, jo eksplikacija, pagrindiniai matmenys plane ir aukštis, šiaurės krypties rodyklė, 50 m spinduliu nuo projektuojamo nesudėtingojo statinio esantys statiniai ir (ar) kiti objektai, kiti supaprastinto projekto parengimui reikalingi duomenys;

29.5. architektūriniai (fasado, plano ir pjūvių) brėžiniai (pastatams), o kai reikia, – ir kitiems statiniams);

29.6. statinio konstrukcijų ir inžinerinių sistemų aprašymas;

29.7. sąnaudų kiekių žiniaraščiai ir techninė specifikacija (statytojui pageidaujant).

30. Kai statybai įteisinti reikalingas viešojo administravimo subjektų pritarimas, supaprastinto projekto sudėtis turi būti tokia:

30.1. II grupės nesudėtingojo statinio, – kaip nurodyta reglamento 29.1–29.7 papunkčiuose;

30.2. I grupės nesudėtingojo statinio, kai supaprastintas projektas privalomas, – sklypo planas (parengtas vadovaujantis senesniu kaip 5 metų topografiniu planu, kuris supaprastinto projekto rengimo metu prireikus patikslinamas, arba – ne senesniu kaip 5 metų kadastrinių matavimų planu) su pažymėtais esamais ir projektuojamais statiniais, jų eksplikacija ir projektuojamų statinių pagrindiniais matmenimis plane.“

 

   Tel. 8-612-54938          info@termija.lt

8-612-54938